Nieuws

Disclaimer

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan, en derhalve uitsluitend bestemd voor, de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst en wordt verzocht het bericht onmiddellijk te verwijderen. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de bedoelde geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst.

Meer weten?

Neem dan nu contact met ons op!
Contact
Purchase